Op al onze diensten of producten gelden onze Algemene Voorwaarden. De voorwaarden zijn met zorg samengesteld om uw en onze rechten te waarborgen. U krijgt op verzoek een exemplaar toegestuurd maar u kunt de voorwaarden ook bij ons aan de balie inzien.

U kunt hier een exemplaar downloaden.

Beek 01-01-2019
Truckverhuurlimburg / Citytrailerhuren

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten tussen ASSB BV (Verhuurder) en
alle daar aan gelieerde ondernemingen, ook handelend onder de naam ‘truckverhuurlimburg.nl’ en
‘citytrailerhuren’ en haar wederpartijen (Huurder). Van de contractsinhoud maken voorts deel uit de
gegevens en vaststellingen vermeldt op het voorblad van deze overeenkomst. Huurder aanvaardt
deze voorwaarden door ondertekening van het contract. De voorwaarden zijn eveneens van
toepassing bij verhuur van vervangend voertuig.

1. Aflevering en teruggave:
Huurder verbindt zich het gehuurde voertuig in dezelfde staat terug te geven aan Verhuurder op de plaats en de datum die in de overeenkomst zijn genoemd, tezamen met alle documenten en toebehoren.

2.1 Schade, verlies en diefstal:
Indien het voertuig of enig onderdeel daarvan tijdens de huurperiode beschadigd wordt, verloren gaat of gestolen wordt, is Huurder voor de daaruit voor Verhuurder voortvloeiende schade en kosten
aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid is overeenkomstig de navolgende bepalingen beperkt:
a. Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van het voertuig bij natuurrampen of extreme weersomstandigheden.
b. De aansprakelijkheid van de Huurder voor verlies van of schade aan het voertuig of botsing, andere verkeersongevallen of door andere oorzaak dan in sub a en sub c bedoeld, is ofwel beperkt tot het toepasselijke
bedrag aan eigen risico van €1500,-. Een en ander laat de aansprakelijkheid van Huurder voor
bovenhoofdse schade verlet.
c. Ingeval van diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of enig  onderdeel daarvan is de aansprakelijkheid van Huurder dan beperkt tot het toepasselijke bedrag aan eigen risico.
d. Ingeval van opzet of grove schuld van Huurder of bestuurder, alsmede geval Huurder of bestuurder niet heeft voldaan aan enige verplichting uit deze huurovereenkomst waardoor het risico van het plaatsvinden van de desbetreffende schadegebeurtenis wordt vergroot, is Huurder onverkort
aansprakelijk voor alle schade en kosten jegens Verhuurder, zonder dat enige beperking van deze aansprakelijkheid ingevolge de vorenstaande leden van toepassing is.
2.2 Ongevallen, inzittenden en bagageverzekering:
De Huurder kan een extra inzittendenverzekering afsluiten.
2.3 Ladingverzekering:
Idem dito.

3. Kosten en tarieven:
3.1 Huurder is de volgende bijdragen aan Verhuurder verschuldigd:
a. Het tarief voor de huurtijd en de gereden kilometers, zoals afgesproken in de overeenkomst of anders het geldende tarief.
b. Alle bijkomende kosten voor benzine, dekking eigen cascorisico, diefstaldekking, servicetoeslag en/of alle andere extra kosten voor zover van toepassing, volgens de geldende tarieven.
c. Alle overheidstoeslagen of andere belastingen op deze huurovereenkomst dan wel het bedrag dat Verhuurder voor deze belastingen in rekening brengt.
3.2 Indien Huurder met enige betaling in gebreke blijft zijn alle buitenrechtelijke incassokosten met minimum van 15% van het te incasseren bedrag, alsmede alle gerechtelijke kosten in verband met de
incasso voor rekening van de Huurder. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder het door hem verschuldigde bedrag te betalen, uiterlijk op de datum die in de overeenkomst wordt genoemd als de dag waarop de Huurder het voertuig aan Verhuurder dient terug te geven.
3.3 Alle boetes, schade als gevolg van verbeurdverklaring, gerechtskosten en andere kosten die ingevolge wettelijk voorschrift ten laste van Verhuurder worden gebracht en die betrekking hebben op het gebruik van het voertuig door Huurder komen voor rekening van Huurder. Onverminderd het bepaalde in dit artikel blijft Huurder of ieder ander die het aangaat volledig aansprakelijk tegenover derden voor onrechtmatige gedragingen.
3.4 Indien Huurder met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Verhuurder een recht van retentie op al hetgeen zij voor de huurder onder zich heeft, zolang de huurder met de betaling van hetgeen door haar verschuldigd is in verzuim is zonder dat zij hiervan de Huurder eerst in kennis hoeft te stellen. Verhuurder aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de eventuele schade die huurder en/of een derde lijdt ten gevolge van de retentie als hierboven bedoeld.
3.5 De waarde van de goederen of producten worden bepaald door het hoogste bod. Via, de daarvoor bestemde websites. Verhuurder behoud een recht van 40% op de minimale retailwaarde van de verkochte goederen ongeacht de uitkomst van het bedrag dat de totale verkoop opbrengt . De
verkoopkosten komen voor rekening van Huurder.
3.5 Alle bedragen worden Huurder in rekening gebracht onder voorbehoud van latere controle c.q. wijziging als gevolg daarvan.

4. Exoneratie:
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schades van Huurder, ontstaan anders dan door een gebrek of defect van het voertuig.
a. Bedrijfsschade van Huurder, door welke oorzaken dan ook.
b. Zaakschade, vervolgschade, immateriële schade en/of ongemakken van Huurder of derden ten gevolge van een vertraging in de aflevering van het voertuig van minder dan 48 uur of defecten aan het voertuig voor zover deze defecten binnen 48 uur na melding en desbetreffend verzoek
worden verholpen.

5. Vrijwaring:
Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart Huurder in het bezit te zijn van alle vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik dat hij voornemens is van het op deze huurovereenkomst vermelde voertuig, het gewicht en het laadvermogen, daarvan mede in aanmerking
genomen te maken, terwijl hij Verhuurder vrijwaart voor en volledig schadeloos stelt ter zake van elke overheidsmaatregel, boeten en andere straffen, aan de Verhuurder opgelegd ter zake van gebruik van
het voertuig zonder de daarvoor benodigde vergunningen en/of ontheffingen.

6. Voorwaarden voor het gebruik:
6.1 Huurder is verplicht het voertuig zorgvuldig te behandelen en te  gebruiken, de sleutels van het voertuig in zijn bezit te houden. Huurder zal in het bijzonder het voertuig niet op een van de volgende wijzen gebruiken of laten gebruiken:
a. Voor het vervoer van personen bij de verhuur van een vrachtwagen of bestelwagen.
b. Tot het duwen of slepen van enig ander voertuig, aanhanger of ander object.
c. In snelheidswedstrijden, testritten of andere wedstrijden.
d. Indien Huurder of andere bestuurder van het voertuig verkeert onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs, narcotica of enig ander middel, dat zijn bewustzijn of reactievermogen nadelig kan beïnvloeden.
e. In strijd met enige verkeersregel of ander wettelijk voorschrift.
f. Door enige andere persoon dan de Huurder zelf, behoudens indien zodanige persoon tevoren in de huurovereenkomst is genoemd en is goedgekeurd door Verhuurder op de daarvoor aangewezen plaats op de eerste pagina van deze huurovereenkomst.
g. In die landen waar blijkens de Huurder ter hand gestelde groene kaart geen verzekeringsdekking bestaat.
h. Op voor vliegtuigen bestemd luchthaventerrein.
6.2 Ingeval van verhuur van een bestelauto is het Huurder niet toegestaan goederen zichtbaar in het voertuig achter te laten indien er geen personen in het voertuig aanwezig zijn.
6.3 Het is Huurder niet toegestaan in het voertuig honden te vervoeren. Bij overtreding van dit verbond verbeurt Huurder aan Verhuurder een boete van €250,00 euro onverminderd de verplichting van Huurder de volledige kosten van herstel en reiniging van het interieur van de auto te voldoen indien deze kosten meer bedragen.
6.4 Indien en voor zover Huurder een “rookvrij” voertuig ter beschikking
is gesteld, is het Huurder, bestuurder noch passagiers toegestaan in het voertuig te roken. Huurder verbeurt jegens Verhuurder een boete
van €250,00 euro voor de overtreding van dit verbod, onverminderd het recht van Verhuurder de werkelijke schade ten gevolge van de overtreding van dit verbod te vorderen.

7 Verzekering:
7.1 W.A. dekking tot een bedrag van € 1.500.000 per schadegebeurtenis.
Bij een schade, veroorzaakt door eigen schuld, geldt en eigen risico van € 1000,- per schadegebeurtenis. Deze is niet af te kopen. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de Huurder c.q.
bestuurder, zoals: doordat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs; de rijbevoegdheid van de bestuurder ontzegd is; bestuurder zodanig onder invloed van alcohol, medicijnen etc. verkeert dat deze niet in staat moet worden geacht de huurauto naar behoren te besturen; schade, ontstaan door het niet regelmatig controleren van olie- en koelvloeistofpeil; het verbreken van de verzegeling van de begrenzer, km-teller en/of onjuiste bediening van het voertuig. Deze wordt volledig op Huurder verhaalt.
Het Eigen Risico geldt tevens bij bandenschade en/of ruitbreuk als gevolg van roekeloos rijgedrag.’Bovenhoofdse Schade’ komt altijd voor rekening van Huurder c.q. bestuurder. schade ontstaan door overschrijding van het toegestane laadvermogen of een overschrijding van de maximale belasting van een hydraulische laadklep aan een bestel- of vrachtwagen is ook voor het ‘Eigen Risico’.

8. Rechtsgeldigheid:
Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding worden vervangen door een beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

9. Ongevallen en diefstal:
Ongevallen met of diefstal van het voertuig tijdens de huurperiode dienen onmiddellijk en in geen geval later dan 12 uur nadien gemeld te worden aan de politie en aan Verhuurder. Een ongevalsformulier dient terstond te worden ingevuld. Aanspraken van derden mogen door Huurder niet
zelfstandig worden erkend. De gegevens van getuigen ene andere voertuigen die bij het ongeval betrokken zijn dienen zoveel mogelijk te worden genoteerd. Huurder is verplicht alle medewerking te verlenen aan Verhuurder en haar verzekeraars voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures als gevolg van het ongeval.

10. Geschillen:
Alle geschillen in deze overeenkomst zullen indien zij tot de competentie van de rechtbank behoren bij uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank te Maastricht.

11. Betalingsplicht:
Ingeval de Huurder en ondertekenaar van deze huurovereenkomst niet dezelfde persoon zijn, is de ondertekenaar naast de Huurder hoofdelijk aansprakelijk ingevolge deze huurovereenkomst aan verhuurder verschuldigde bedragen. Indien de huurovereenkomst door Huurder wordt aangegaan voor (gedeeltelijke) rekening van een derde, laat dat onverminderd Huurders hoofdelijke aansprakelijkheid voor al de ingevolge deze huurovereenkomst aan verhuurder verschuldigde bedragen. Huurder dient ten alle tijden de borg vooraf te voldoen.